ASLA :: Academia :: Statutul ASLAASLA International :: Site Map - Carte de oaspeti - Contacte - Webmaster - Cãutare site:


Academia de Stiinte,
Literaturã si Arte

Presendinte: Ioan TEPELEA
Str. Independentei 13
Oradea 410065
România
Tel: +40 259 411 311
Mobil: 0746 201 809;
0746 123 494
E-mail: ioan_tepelea@yahoo.com;
aslaoradea@yahoo.com
http://asla.rexlibris.net

Contactati-ne
prin e-mail

Nume:
Subiect:
Mesaj:


ASLA :: Academia ::

ARTICOLUL 1

Privitor la natura, scopul, obiectivele şi mijloacele ASLA, se vor avea în vedere:

1. ASLA (Oradea) este o organizaţie cultural-ştiinţifică şi literară de creaţie, având ca scop popularizarea lucrărilor membrilor săi, potrivit exigenţelor valorilor locale, naţionale şi internaţionale. Trăsătura principală a fiinţării ei o constituie nevoia de cunoaştere şi afirmare prin creativitatea proprie ştiinţifică, literar-artistică a membrilor săi din ţară şi a celor din afara graniţelor României. Modul ei de lucru este sinonim cu cel al unei asociaţii sau uniuni de creaţie, având personalitate juridică, cont în bancă şi sediu provizoriu (până la reglementarea juridică a unui sediu minim, care să deservească nevoile practice de lucru, în str. Independenţei, nr.13, ap. 11, Oradea, România. Codul 410065)

2. Caracterul activităţii membrilor ASLA este legat de disponibilităţile creative ale membrilor săi, fiind deci non-profit, apolitic şi cu respectul faţă de legile româneşti , U.E. şi internaţionale.

3. Obiectivele organizaţiei vizează valorificarea creaţiilor prin popularizarea acestora prin mijloacele de dispoziţie (cărţi, reviste proprii, internet) şi cele ale sistemului media local, naţional şi internaţional.

4. ASLA va trebui să-şi organizeze şi să-şi completeze în permanenţă biblioteca proprie, atât din cărţile şi publicaţiile care le editează periodic, cât şi din materialele scrise şi publicate de membrii săi, sau din lucrări donate sau cumpărate din fondurile proprii. De o importanţă aparte sunt în sensul amintit, lucrările rezultate ca donaţie de la cele 10 ediţii ale Saloanelor Internaţionale de Carte (1993-2002).

5. Până la rezolvarea situaţiei încăperii(lor) care vor delimita spaţiul bibliotecii ASLA, aceasta va fi găzduită, la fel ca şi sediul ASLA (biroul de reprezentare, evidenţă, corespondenţă, etc.) la adresa din str. Independenţei nr. 13, locuinţă particulară a dlui. Ioan Ţepelea, şi, parţial, la Universitatea Oradea, în birourile şi pe holurile apropiate de biroul, prof. univ. Dr. Ioan Ţepelea, preşedintelui executiv al ASLA.

ARTICOLUL 2

Pot deveni membri ai ASLA, toţi cetăţenii români sau străini care respectă condiţiile minime stabilite prin Statutul adoptat în 1992 la înfiinţarea S.O.S.S. din Bihor. Acest statut a fost completat şi îmbunătăţit cu ocazia schimbării denumirii din S.O.S.S. în ASLA, şi slujeşte nevoilor concrete de împlinire ale acestora, sponsorizând sau luând parte la activităţile proprii din ţară sau de peste hotare.

ARTICOLUL 3

ASLA are trei categorii de membri: titulari, asociaţi şi, la propunerea Consiliului Preşedinţilor de Onoare, membri de onoare. Pot deveni membri de onoare toţi titularii care îndeplinesc vârste de 80 de ani, constituind pentru domeniul sau sfera lor de activitate, modele sub raportul realizărilor proprii (creaţii) şi al comportamentului social profesional în funcţie de principiile din Carta fundamentală a drepturilor omului.

ARTICOLUL 4

Primirea în ASLA se face pe baza unui dosar minim care va cuprinde: formularul de cerere al solicitantului, 2 recomandări ale unor membri cu o vechime de cel puţin 5 ani, 1 sau 2 lucrări editate (dacă este una; să fie premiată de USR sau filialele acesteia, de Academia Română, respectiv de Jurii care să gireze calităţile artistice sau profesionale ale lucrărilor în cauză. Calitatea de membru al ASLA începe din momentul aprobării cererii de primire de către Consiliul Director.

ARTICOLUL 5

ASLA funcţionează, potrivit Statutului adoptat în 1992, pe două secţiuni, una de ştiinţă şi alta de literatură. Din 1999 odată cu transformarea S.O.S.S. în ASLA, ca denumire, s-a înfiinţat şi Secţia de Arte. Începând cu anul 2006 aducem unele completări, astfel:

Întreaga activitate este coordonată pe domenii de activitate, acestea fiind

  • ştiinţele (cu un colectiv direcţional de minimum trei persoane)
  • artele (cu cel puţin 5 direcţionali: sculptură, pictură şi grafică, foto, artă populară.)
  • literatura (cu un colectiv direcţional de minimum trei persoane)

ARTICOLUL 6

Membrii ASLA au următoarele drepturi:

1. să participe la toate activităţile organizate de ASLA sau de către secţiile acesteia
2. să participe la adunările generale care se vor organiza o dată pe an, de regulă cu ocazia unor acţiuni mai complexe (congrese, sesiuni de comunicări, manifestări internaţionale, etc;
3. să alegă şi să fie aleşi în conducere la nivel ASLA sau pe secţiuni
4. să verifice, la cerere, modul de îndeplinire a pervederilor statutare de către membrii investiţi cu funcţii de conducere

ARTICOLUL 7

Obligaţiile membrilor ASLA sunt următoarele:

• promovarea ASLA sau crearea de punţi de legatură între aceasta şi alte organizaţii similare româneşti sau străine.

• contribuţia la realizarea scopurilor ASLA, prin participare directă cu creaţii, lucrări proprii, invenţii, inovaţii etc.

• respectarea normelor deontologice specifice profesiei de scriitor, om de cultură şi artă, cu scopul ridicării prestigiului ASLA ca organizaţie cultural-ştiinţifică de tip uniune de creaţie

• să contribuie prin toate mijloacele la promovarea respectului faţă de legislaţia internă a României şi a UE, a normelor statutare promovate de ASLA sau de alte organizaţii partenere din ţară şi străinătate al cărui membru este (ex. USR, PENCLUB etc).

• săi achite anual o cotizaţie de 10 euro, sumă pentru care va fi eliberată legitimaţia de membru şi o chitanţă

ARTICOLUL 8

Calitatea de membru al ASLA încetează în următoarele cazuri:

1. urmare a cererii de retragere formulată în scris şi înregistrată în Registrul de evidenţă al membrilor ASLA
2. prin excludere, pentru încălcarea gravă a prevederilor statutului, pentru fapte care au prejudiciat spiritul obiectivelor asumate de ASLA, pentru prejudicii materiale sau morale grave aduse rolului asumat de ASLA în viaţa spirituală a comunităţii

ARTICOLUL 9
Privitor la Organizarea ASLA

Adunarea Generală este forul superior de conducere şi se convoacă de către Consiliul Director odată la 5 ani sau ori de câte ori este nevoie la cererea unei treimi din numărul membrilor.

Adunarea Generală are ca atribuţii:

- hotărăşte asupra activităţii ASLA pe baza unui raport al preşedintelui sau a Consiliului Preşedinţilor de Onoare
- completează sau modifică statutul
- soluţionează apelurile sau cererile formulate de membrii ASLA
- stabileşte cuantumul cotizaţiilor de membru

ARTICOLUL 10

Convocarea Adunării Generale se face în scris şi prin anunţuri într-un ziar central, la radio sau televiziune. Organismul care are dreptul să facă convocarea este Consiliul Director ASLA

Patrimoniul ASLA

ARTICOLUL 11

Se consideră ca patrimoniu al ASLA, toate bunurile şi valorile dobândite la constituire şi ulterior, indiferent cu ce titlu. Încetarea calităţii de membru al ASLA nu conferă nici un drept cu privire la patrimoniul acesteia.

ARTICOLUL 12

Veniturile ASLA provin din cotizaţiile anuale ale membrilor, donaţii, sume rezultate din contracte economice cu persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, privind drepturile de autor, de proprietate, bancare, de asigurări etc.

ARTICOLUL 13

Toate veniturile realizate de ASLA se vor folosi pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizării scopurilor şi obiectului de activităţi al ASLA. Funcţionând ca organizaţie cultural-ştiinţifică şi artistică, ca societate academică cu regim civic-privat şi ca fundaţie cultural-ştiinţifică, ASLA, în funcţie de oferte şi disponibilităţi, poate acorda burse pentru studii unor tineri studioşi în vederea elaborării unor lucrări, sau când va fi cazul, pentru deplasarea acestora în străinătate cu scopul consultarii unor surse informative adecvate. Cuantumul acestor burse se stabileşte, de către Consiliul Uniunii, cu aprobarea Consiliului Preşedinţilor de Onoare.

Dispoziţiuni finale ARTICOLUL 13

Desfiinţarea ASLA poate fi hotărâtă numai de Adunarea Generală, prin votul a două treimi din numărul membrilor, iar lichidarea patrimoniului se face potrivit legii (inclusiv mobilierul primit pentru biblioteca ASLA, existent în întregime şi funcţional)

ARTICOLUL 15

Forma actuală a acestui statut derivă din forma aprobată de adunarea generală de constituire a societăţii, din 19 iunie 1993, cea completată la schimbarea denumirii din S.O.S.S. în ASLA, din decembrie 1999 şi primeşte formă definitivă la adunarea de astăzi 13 aprilie 2006. Organigrama cu responsabilităţile în cadrul ASLA va fi supusă la vot la fiecare adunare generală.

La elaborarea Statutului şi au adus contribuţia:

Prof. Univ. Dr. Ioan Ţepelea, iniţiator
Prof. Univ. Dr. Ion Simuţ
Prof. Univ. Dr. Ioan Derşidan
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Măhăra
Prof. Univ. Dr. Sever Dumitraşcu
George Roca, webmaster şi editor al sitului ASLA (http://asla.rexlibris.net)
precum şi alţi membri ai ASLA

Oradea, Romania
13 aprilie 2006

© 2002-2003 ASLA International
Site Design © Raymond Roca
...